Ngày hội của phụ nữ

_______ MỪNG 20/10 ________
Tháng chục hai mươi cứ tiệc tùng
Vừa già lẫn trẻ đến vui chung
Ngày ni uống rượu không lo trúng
Bữa nọ chưa gì vẫn sợ bung
Mấy độ ươn người nên khiếp súng
Hôm rày phấn chấn lại càng hung
Tìm đâu phụ nữ còn nguyên chủng
Phái mạnh bây giờ phải hứng tung !!

~~~~~~~ CÕNG NÀNG ~~~~~~~
Tháng chục hai mươi uống rượu hung
Đến nỗi lăn quay ngã cái đùng
Chí Mão đi qua vô tình trúng
Việt Hải tè ra ướt tứ tung
Dô nhiều say khướt quần rách đũng
Đến nỗi dầm dề muốn nổi sung
Thật là khiếp đảm khi phải hứng
Cái Mông to đùng ở trên lưng..!!!