Nhận xét của học viên tham gia ODC

Nếu bạn quan hệ dưới 30 phút hãy xem phần dưới đây
Nếu bạn muốn thời gian quan hệ lên đến 60 phút hãy xem (tại đây)